Hermans, Johannes


Bid voor de ziel van zaliger

JOHANNES HENDRIKUS HUBERTUS HERMANS

oud lid van het kerkbestuur te Leveroy, begiftigd met de Pauselijke onderscheiding „Pro Ecclesia et Pontifice”.

weduwnaar van

Maria Aldegonda Driesser

Geboren 25 mei 1884 te Wellerlooi, overleden voorzien van het Sacrament der zieken op 21 februari 1973 in het St. Elisabeth-ziekenhuis te Venray en begraven op het r.k. kerkhof te Wellerlooi, 26 februari d.o.v.
Hij was een bezorgd echtgenoot, een meelevend familielid een trouw lid van de kerk, kortom een vriend van allen met wie hij in aanraking kwam.

In Leveroy stelde hij zijn talenten in dienst van kerk en kerkdorp. In Wellerlooi gaf hij morele en materiële steun aan alle verenigingen en liefdewerken, niet het minst aan kerk en wereldkerk. Dit alles vond zijn laatste grond in zijn waarlijk oprecht en kinderlijk godsdienst:g leven. De H. Mis verschafte hem een onmisbare troost en na zijn dood zal hij in een blijvende vereniging mogen leven met Christus, zijn beste vriend, die hij dagelijks in de H. Communie opzocht.

Zijn meest geliefd sieraad was zijn rozenkrans, waaraan hij in vele uren hulp en troost zocht voor allerlei aangelegenheden. Openlijk durfde hij getuigen van de gebedsverhor’ngen, die hij van de goede God ontving. De leer over het vertrouwvol en volhardend gebed was bij hem vlees en bloed geworden; hij vond het vanzelf, sprekend en kon er niet buiten.

Mogen wij allen, vooral degenen, die dagelijks met hem omgingen, dit voorbeeld navolgen; dat zou de beste voorwaarde zijn om mee te werken aan ons eeuwig heil, datgene wat alleen onmisbaar is en waarvoor hij nooit ophield te bidden.

Gij allen, bekenden en vrienden, wilt mij niet vergeten in uwe gebeden. Vooral gij mijn goede broer en zorgzame nicht, waarbij ik zolang m jn thuis vond.

Onze Vader-Wees gegroet. Heer geef hem de eeuwige rust en eeuwige licht verlichte hem.

(R.I.P.)

Een kind van Maria gaat nooit verloren.

(Alfonsus)

Nooit stelt men teveel vertrouwen op den Almachtige God, die zo goed en barmhartig is.

(Theresia)