1973

1973

pater Nijhof wordt door Mgr. J. Gijsen benoemd tot pastoor van Leveroy.

1 Januari 1973 De sinds 1 juli 1966 in Leveroy woonachtige pater Nijhof wordt door Mgr. J. Gijsen benoemd tot pastoor van Leveroy. Een verrassing voor hem en voor de bevolking. Hij blijft voortaan half-time-leraar aan de Middelbaar Technische School te Roermond !!! BISDOM ROERMOND Roermond, 28 december 1972 De

Pater J.B. Nijhof pastoor in Leveroy

“De Limburger” 2-1-1973 Pater J.B. Nijhof pastoor in Leveroy    (van onze correspondent)                                                                                                                                                   LEVEROY – Met ingang van gisteren, 1 januari, is pater J.B. Nijhof benoemd tot pastoor van de parochie Leveroy. Pater Nijhof, die al vanaf 1966 in Leveroy woont, was reeds assistent van de vroegere pastoor Geurts. In de

huwelijk van Ben Wolters en Tiny Goertz.

FOTO Foto tijdens het het huwelijk van Ben Wolters en Tiny Goertz. Pastoor Nijhof doet de plechtigheid. Links boven op de foto misdienaar Karel Verlaek en rechts Huub Wijers; Jan Timmermans is aan het collecteren. Twee neefjes, zoontjes van een overleden broer van de bruidegom, zijn getuigen. (1973)

versje van Josje en Nicole voor Pastoor

Leveroy, 21-1-1973 Beste mijnheer kapelaan. Wij bellen bij U aan en vragen namens heel de stoet, die U hier alvast begroet, of U met ons mee wilt gaan. Samen gaan we naar de kerk om Gods zegen voor Uw werk. Want straks bent U mijnheer pastoor. Wij wensen U proficiat,

“Lot uit de loterij”

“De Limburger” 21-1-1973 Nijhof nu pastoor in Leveroy (Van onze verslaggever)    LEVEROY – Onder grote belangstelling van de Leveroyse gemeenschap en velen daarbuiten, is gistermorgen pater J. Nijhof geïnstalleerd tot pastoor van Leveroy. Voordien was Nijhof kapelaan van dit kerkdorp. De installatie werd verricht door deken van Hees van

uitnodiging Bisschop

BISDOM ROERMOND                                                                                               Roermond, 28 december 1972 Zeereerwaarde Heer, Naar aanleiding van uw recente benoeming zal de vicaris generaal U gaarne voor een gesprek ontvangen op het adres: Neerstraat 61 te Roermond, op woensdag 17 januari 1973, om 9.30 uur v.m.                                      Zonder tegenbericht rekenen wij erop, dat dag en uur U

“import” in Leveroy

In de jaren 1970 t/m 1973 komen de eerste niet-Leveroyse mensen in Leveroy wonen. De fam. Tolk gaat wonen op “Schreurs”, dus tegenover Thomassen (Houben); de fam. Weys woont tegenover bakker Breukers (Deckerstraat), de fam. Sybesma woont naast de garage en smederij Geraats; op Ranchito, in de buurt van, v.d.

firma eijsbouts vervangt uurwerk en luidinstallatie

Op zondag 21 jan 1973 , installatiezondag van Pastoor Nijhof waren de punten A tm F verwezenlijkt

diverse korte berichten 1973 / 74

VOOR 50 JAAR LEVEROY – woensdag 28 februari – Onze parochianen verkeerden algemeen in een tevreden en dankbare stemming over de ruime subsidie van     f 10.000 die de gemeenteraad van Nederweert ten behoeve der nieuwe kerk alhier heeft gegeven. Als Heijthuizen nu ook eens zijn goeden wil toont, dan zal

Toespraak L. Hermans bij installatie van pastoor J. Nijhof

Toespraak L. Hermans bij installatie van pastoor J. Nijhof) Zeer Eerwaarde Heer Pastoor, Aan mij de eer U nu namens onze parochiegemeenschap toe te spreken of beter gezegd U welkom te heten als pastoor van onze parochie. Met blijdschap heeft de gemeenschap Leveroy Uw benoeming als pastoor hier ontvangen. U

1973 overweg 2 + 3

ON ens eg in de Beemdenhoek beveiligd LEVEROY. – Dc gevaarlijke spoorwegovergang aan de Beemdenhoek in Leveroy. Is vanaf maandag beveiligd. Maandag 28 mei word namelijk om 11 uur smigens de verlichting van de automatische knipperlicht-installatie in werking gesteld. Zoals bekend hebben de bewoners van de Beemdenhoek Lange tijd actie

Prijsvraag “De lezer van ’t jaar “72”

(Dit berichtje stond in “De Limburger” van 28-2-1973) Prijsvraag “De lezer van ’t jaar “72” Derde prijs voor lezeres in Leveroy Derde prijswinnaar mej. M. Frenken uit Leveroy krijgt uit handen van hoofdredacteur Nico Bergkamp het stenen beeldje “De krantelezer”,  vervaardigd door de Bredase kunstenares Truus de Ligt-Zöllner (Van onze

feestvergadering

20 maart 1973 LEVEROY – Voorzitter G. Verlaek kon op de feestvergadering van Schutterij St. Barbara een bijzonder groot aantal leden verwelkomen in de zaal van café Goertz. Hij sprak zijn waardering uit aan het adres van de vele jeugdleden die de laatste tijd tot de vereniging zijn toegetreden. In

’t Groene Kruis algemene vergadering

20 maart 1973 LEVEROY – Groene Kruis                                                                                                                                                                De afdeling Leveroy van ’t Groene Kruis zal donderdag a.s. 22 maart haar jaarlijkse algemene vergadering houden. Bij de bestuursverkiezing zal Mevr. Geraats periodiek aftreden, doch is herkiesbaar. Tijdens deze avond zal pastoor Nijhof aan de hand van Amerikaanse dia’s het een

Ouderavond

20 maart 1973 LEVEROY – Ouderavond                                                                                                                                                     Opvallend bij de ouderavond voor de ouders van de eerste communicantjes was de wens om vóór het communiefeest op 27 mei a.s. nog eens een keer met geestelijkheid en onderwijzend personeel samen te komen. De samenwerking tussen ouders en andere opvoeders kwam op

Kampioenswimpel voor fanfare uit Leveroy

(Van onze verslaggever) LEVEROY – Fanfare “Concordia” uit Leveroy heeft een glorievol jaar achter de rug. Hoogtepunt van 1972: de promotie van de derde klas naar de tweede bij de kampioenswedstrijden in Echt. Dat heugelijke feit is intussen al uitgebreid gevierd, maar gisterenavond werd het in zaal Weijers nog eens
overweg

23 maart 1973 Overweg in Leveroy wordt veiliger

23 maart 1973 (Van onze verslaggever) LEVEROY. — De Nederlandse Spoorwegen zip begonnen met het beveiligen van de spoorwegovergang Beemdenhoek in Leveroy. De levensgevaarlijke overgang wordt voorzien van en Automatische knipperlicht Installatie. Verwacht wordt dal de installatie in juni definitief werking treed. „Dit is werkelijk een hele opluchting voor de

sollicitatie voor “hoofd”

Katholiek Schoolblad  7-4-1973 LEVEROY (L.) Het katholieke schoolbestuur van het basisonderwijs te Leveroy roept naar aanleiding van de pensionering van het huidige hoofd per 1 augustus, sollicitanten op voor de functie van hoofd In eerste instantie wordt gezocht naar een energieke jongeman met een principieel katholieke levensovertuiging. Wij laten deze

paarden-tweeling

PAARDEN-TWEELINC Na een dracht van elf maanden heeft de merrie Lisette van Rosaline van de familie Breukers uit Leveroy het leven geschonken aan twee kerngezonde veulens. Is het op zichzelf al een hoge uitzondering dat een paard een tweeling krijgt, het wordt al helemaal uniek als allebei de veulens in

Verkoop kapelanie:

Verkoop kapelanie:                               In 1973 (mei) werd de tot de kerk behorende kapelanie verkocht (hoek Dorpstraat-P. de Fauwestraat) aan de heer v. Rooy uit Meyel voor f 53.600,=. Zonder noemenswaardige verbouwingen betrok hij het meteen met vrouw en twee kinderen.

geen ruilverkaverling

(Van onze verslaggever) LEVEROY. Het behoud van het prachtige open land-schap met op tal van plaatsen bossages, struikgewas, verspreid liggende boerderijen en daartussendoor slingerende landweggetjes in het uitgestrekte gebied tussen Heythuysen-Roggel en Nederweert blijkt veel mensen aan het hart te gaan. Niet alleen mensen uit deze streek zelf, maar ook
boerderijbrand

1973 Grote schade bij boerderijbrand

De limburger 14 mei 1973 Landbouwer’uit Leveroy gewond Grote schade bij boerderijbrand LEVEROY — Stallen, schuur en een groot gedeelte van de veestapel van landbouwer Lei Corsten uit de Velterstraat in Leveroy zijn zaterdagochtend tijdens een uitslaande brand een prooi der vlammen geworden. Corsten, die een aantal stuks vee trachtte
boerderijbrand2

1973 boerderijbrand 2

Brand Stad en streek Het vuur brak ’s morgens om acht uur uit en de landbouwer as op dat moment koeien aan het melken. Een van de kinderen lag nog in bed. Corsten: »Het werd ineens donker. Ik ben het vuur ingelopen om nog vee te redden”. De vlammen sloegen

Parochieraad

25-5-1973 LEVEROY – Parochieraad                                                                                                                                                        Onder leiding van voorzitter L. Hermans heeft de parochieraad van de St. Barbarakerk de regelingen vastgesteld die op het parochiekerkhof getroffen worden bij begrafenissen. De bestaande uniformiteit liet de raad enigermate varen door een stuk vrijheid te geven aan de mensen die een overledene via kruis-

1973 opening schietbanen

LEVEROY — Schietbanen geopend — Burgemeester Spiertz van Nederweert heeft gister-avond de schietbanen geopend van de handboogschutterij de Vriendenkring te Leveroy. Samen met mejuffrouw T. Wetemans bediende hij de electrische apparatuur waardoor de doelen automatisch naar de schutter terugkomen. Ter zelfder tijd vuurde de koning der vriendenkring dhr. A. Claessen
langharige jan

Lang harige soldaat Jan

mei-juni 1973Fragment uit memorieboek: Pastoor Jan Nijhof LEVEROY — Kardinaal L. Alfrink kon er niet over uit dat dienstplichtig soldaat Jan Naus uit Leveroy met haren tot op zijn schouders naar de bedevaartplaats Lourdes was gegaan. „Heb je daar nou geen last van?” vroeg de kardinaal al wandelend in de
goudenpaar hermans sillekens

1973 Gouden paar Hermans – Silekens

GOUD IN LEVEROY gouden paar Hermans- Sillekens. (Van onze verslaggever) – Het echtpaar Hermans-Sillekens uit Leveroy zal dinsdag 17 juli zijn gouden huwelijksfeest vieren. Slang Hermans (88) en Anna Sillekens (86) zullen de feestelijke dag doorbrengen temidden van hun drie kinderen, familie en de buurtbewoners. Het echtpaar heeft gedurende vele

diverse korte berichten mei-juli 1973

Mei – Juni 1973 In deze maanden was het bloedheet. Telkens tegen de 30 graden. Het koren rijpte veel te snel, de suikerbieten bleven achter. Eindelijk begin juli een beetje regen. De kermis op 7 juli gaf weer goed weer. Voor het eerst wordt het nieuwe gemeenschapshuis gebruikt om te

Week feest in leveroy

Gedeputeerde Lebens komt gemeenschapshuis openen Week feest in Leveroy (Van onze verslaggever) LEVEROY — Drs. J. Lebens, lid van Ged. Staten van Limburg, komt zaterdag 13 oktober naar Leveroy om het nieuwe gemeenschapshuis officieel te openen. Het dorpscentrum, dat .al enige tijd in gebruik is, ligt vlakbij de kerk aan

Met eigen zweet nieuwe banen gebouwd

LEVEROY – Een druk op de knop is voldoende om na enkele seconden de blazoenen met pijlen en al te voorschijn te laten komen. Opnieuw een druk op de knop en de schietschijven verdwijnen, om na 25 meter in het felle licht van schijnwerpers te blijven stilstaan. Wil de schutter

Opening gemeenschapshuis.

 Leveroy maakt zich op om officieel gebruik te gaan maken van het nieuwe gemeenschapshuis. Zaterdagmorgen na een Hoogmis uit dankbaarheid zal pastoor Nijhof de inzegening verrichten waarna drs. Lebens de plechtige openingsceremonie zal doen. ’s Avonds vanaf 19.30 uur is er receptie. Dan volgt een week van sport, spel, zang,

leveroydenaar moet van hogerhand huis witten

EIGEN NIEUWSDIENST NEDERWEERT — Burgemeester en wethouders van Nederweert hebben de heer W. Frenken gelast om de woning en garage die hij aan het bouwen is wit-grjjs te schilderen. Zij vinden dat beide gebouwen momenteel niet voldoen aan de wel-standseisen van de bouwverordening. Frenken heeft vooralsnog echter weinig zin de

Leveroy kreeg na jaren wachten toch gemeenschapshuis

LEVEROY – J.l. zaterdag heeft député J. Lebens het nieuwe gemeenschapshuis in Leveroy officieel geopend. Dat gebeurde in aanwezigheid van een paar honderd genodigden, waaronder député L. Stals, de burgemeesters Spiertz en Hannen en gemeenteraadsleden uit Nederweert en Heythuysen. Député Lebens zei in zijn toespraak te veronderstellen dat ook hier

GS-lid Lebens “schoof” Leverona  open

(Van onze verslaggever) LEVEROY – Drs. J. Lebens, lid van Gedeputeerde Staten van Limburg, heeft zaterdagmorgen het nieuwe gemeenschapshuis van Leveroy officieel geopend. Hij deed dat door een schuifdeur open te trekken, waarna acht kinderen tevoorschijn kwamen, die allen een letter droegen. Fluks stelden zij zich op in een rij

Leverona 1,5 ton duurder

ZATERDAG 3 NOVEMBER 1973 Gemeente Nederweert krijgt rekening gepresenteerd “Leverona’ ruim 1,5 ton duurder dan was geraamd EIGEN NIEUWSDIENST LEVEROY. – De gemeente Nederweert krijgt dezer dagen opnieuw de rekening gepresenteerd voor een duurder gebouwd gemeenschapshuis dan aanvankelijk was geraamd. Bleek onlangs dat het gebouw „De Reigershorst” in Neder-weert-Eind bijna

TERUG IN DE GESCHIEDENIS !!!

TERUG IN DE GESCHIEDENIS !!! Kerk te Leveroy, hoofdaltaar Kerk te Leveroy, platte grond      De Duitsers bezetten Nederland, maar moeten in 1944/45 terugtrekken voor het geweld van Amerikanen en Engelsen. Uit pure kwaadwilligheid laten ze de kerken in de lucht vliegen, na er eerst een lading dynamiet onder

allerheiligen / kerst

November Feest Allerheiligen 1973 Tengevolge van een olie-boycot door de Arabische landen dreigt Nederland zonder olie en benzine te komen. Vandaar vandaag op het feest van Allerheiligen (4 november) de eerste autovrije zondag. Niemand mag zonder speciale ontheffing vandaag van de auto gebruik maken.  Vandaar dat we in de kerk