start bouw gemeenschapshuis


Project van 3,5 ton

Morgen start in Leveroy bouw gemeenschapshuis

De heer G. Stals, voorzitter van het stichtingsbestuur gemeenschapshuis te Leveroy bij de oude Barbara-zaal. Morgen wordt begonnen met de sloop van het uit 1929 daterende bouwsel.

(Van onze verslaggever) LEVEROY. — De bouw van het nieuwe gemeenschapshuis in Leveroy — op de plek van de huidige, vergrijsde Barbarazaal — gaat thans een feit worden. Vanavond recipieert de fanfare nog in de oude zaal en morgen wordt begonnen met de sloopwerkzaamheden. Op 1 juli van het komende jaar moet de nieuwbouw gereed zijn. Bouw en inrichting kosten in totaal ongeveer V/z ton. Het project is ontworpen door het architectenbureau Houtappels uit Nederweert en de bouw zal worden uitgevoerd door het aannemingsbedrijf Scheijven uit diezelfde plaats.

Vier jaar geleden begonnen in Leveroy de voorbereidende besprekingen om te komen tot een nieuw gemeenschapshuis en daarna moest een lange ambtelijke weg worden bewandeld. Want een nieuw gebouw stamp je niet zo maar uit de grond, temeer omdat met de verschillende instanties intensief overleg moest worden gepleegd over de subsidiëring. Dit laatste is allemaal keurig voor elkaar gekomen en uiteraard is de voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer G. Stals (tevens raadslid), daarover in zijn nopjes: De huidige Barbarazaal, daterend uit 1929. is eigendom van de gemeenschap, maar is geëxploiteerd door ’t kerkbestuur van Leveroy. De zaal heeft voor tal van doeleinden dienst gedaan, zulks o.m. voor de kleuterschool, de lagere school en het Groene Kruis. De ruimte van ie zaal is echter maar beperkt en dat was met name voor het verenigingsleven ’n handicap. Vandaar dan ook dat er plannen werden gesmeed om tot een nieuw home te komen en wel zodanig dat ook het gymnastiek onderwijs voor de schooljeugd aan bod zou komen. Hierdoor wordt dan tevens een gunstiger exploitatie-beeld voor het gemeenschapshuis verkregen, want via de scho ol -gymnastiek zal het stichtingsbestuur een jaarlijkse inkomstenbron hebben van rond f 21.000.-. De gymzaal krijgt afmetingen van 21 bij 11 meter.

Legertje

Zoals gezegd wordt morgen met de sloop van de Barbarazaal gestart. Hiervoor zal telkens een legertje van vrijwilligers aanrukken. Oude, nog bruikbare, materialen zullen weer voor de nieuwbouw worden benut en daarmee wordt onder meer gedacht aan het houtwerk.

Financiën

Wat de financiële perikelen rond dit projekt betreft heeft het Leveroy beslist niet tegen gezeten. Het terrein (groot 1200 M2) en de huidige Barbarazaal, die een gezamenlijke waarde vertegenwoordigen van circa 50.000 gulden, zijn door het kerkbestuur geschonken aan het stichtingsbestuur. Van het kerkelijk armbestuur kreeg men een bijdrage van 25.000 gulden en het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk legt een bedrag van 60.000 gulden op tafel. De provincie draagt

25.000 gulden bij en de gemeente Nederweert steekt er één-derde deel van de stichtingskosten in. Dat houdt in een bedrag van ongeveer 110.000 gulden. Gok de gemeenten Heythuysen en Baexem blijven niet achter, zodat men wel mag zeggen dat het geld van alle kanten wordt aangedragen. Desondanks is er een ontbrekend bedrag van 120.000 gulden. ..Maar ook daarvoor is een oplossing gevonden”, aldus voorzitter Stals. Er zal straks namelijk een obligatielening tegen een rente van 6 pet. worden uitgeschreven, waarbij het de bedoeling is dat 1200 stukken van 100 gulden op de markt zullen worden gebracht.

Tags: