uitbreiding in Leveroy

Weekblad voor Nederweert 6 oct. 1972

CONTACT

In het weekblad van de vorige week is bekendgemaakt dat de bestemmingsplannen “Nederweert-Noord”en “Leveroy” voor eenieder ter inzage liggen ten kantore van de afdeling gemeentewerken. De ter visie legging duurt één maand. Gedurende deze tijd kan een ieder bij de gemeenteraad bezwaren tegen deze plannen indienen.

Leveroij.                                                                                                                                                                                          

Dit plan is een herziening van het oude uitbreidingsplan “Leveroij” en omvat de bebouwde kom van het kerkdorp Leveroij. De bestemmingen van het oude plan zijn geheel gehandhaafd, behoudens voor de gronden tussen de Pastoor de Fauwestraat en de Dorpstraat, die thans voor bejaardenwoningen zijn bestemd.

Ten zuiden van de Pastoor de Fauwestraat is een kleine uitbreiding aan het plan gegeven. Langs een weg in zuidelijke richting zijn een veertiental woningen geprojecteerd. Aan de noord-oostzijde van de Sillenhoek is een kleine bouwstrook bestemd voor de bouw van bungalows. Overigens is het plan zoveel mogelijk afgestemd aan de van de gemeente Heijthuijsen ontvangen plannen voor een bestemmingsplan voor dat gedeelte van Leveroij, dat tot de gemeente Heijthuijsen behoort. De capaciteit van het bestemmingsplan

bedraagt

– aan de Sillenhoek                                                                                                          5 bungalows
– nabij de kerk                                                                                                                   4 woningen
– aan de Liesjeshoek                                                                                                        5 woningen
– ten zuiden van de Pastoor de Fauwestraat                                                             14 woningen
– in reeds bestaande bouwstroken (open plekken)                                                  18 woningen
– bejaardenwoningen                                                                                                     14

Totaal  60 woningen

Alleen de 14 woningen ten zuiden van de Pastoor de Fauwestraat en de 14 bejaardenwoningen zullen met medewerking van de gemeente gerealiseerd worden. De overige bouwgronden zullen particulier eigendom blijven. Of de bouwmogelijkheden hierop benut zullen worden zal afhangen van de particuliere grondeigenaren.

Tags: ,