Fanfare Contactblad voor “Concordia” Leveroy (opgericht 1929)

Fanfare Contactblad voor “Concordia” Leveroy (opgericht 1929)

Jaargang 1 no. 1 Juni 1971

Met genoegen wil het bestuur u het eerste nummer van ons contactorgaan aanbieden. Tot uitgifte hiervan is besloten op de bestuursvergadering van 7-6-71. Pater Nijhof opperde het idee dat door het bestuur met grote instemming werd ontvangen, mede ook omdat pater Nijhof tegelijkertijd aanbood de redactie van dit orgaan op zich te nemen en de uitgifte zonder al te grote kosten mogelijk te maken. Wij zien in de uitgifte van een dergelijk orgaan, dat voorlopig nog op onregelmatige tijdstippen zal verschijnen, de mogelijkheid om de onderlinge goede verhoudingen te bestendigen, eventueel nog te verbeteren, mededelingen te doen omtrent activiteiten en gebeurtenissen, die voor alle leden van betekenis zijn, en ook als een soort kroniek van de vereniging. Vanzelfsprekend is ook voor de leden plaatsruimte beschikbaar. Ruim gebruik hiervan zal op hoge prijs worden gesteld. De verspreiding van ons blad zal voorlopig alleen plaats vinden binnen de kring van fanfare Concordia. Het is te hopen dat de start goed zal zijn, de ontvangers er plezier aan beleven en het contactorgaan mag uitgroeien tot één voor onze leden, maar mogelijk ook voor alle inwoners van Leveroy, onmisbaar periodiek.

Namens het bestuur van Fanfare Concordia,

W. Derks, voorzitter

Tags: