PAROCHIEVERGADERING

In tegenstelling tot de vorig jaar gehouden parochie-vergadering, was de bijeenkomst van vrijdag j.l. levendig, opbouwend en bijzonder serieus, vooral met betrekking tot de kerkelijke huishouding, waarvan alle parochianen een verslag hadden ontvangen. De vergadering die geleid werd door de heer M. Kessels heeft er in eerlijk overleg alles aan gedaan om voor de toekomst het steeds hoger wordend nadelig saldo zo klein mogelijk te maken. Vooral vindt de vergadering het een onrechtvaardige zaak dat wel velen profiteren van, maar lang niet allen meedoen met de gezinsbijdrage. Zelfs de 150 gulden die deze laatsten dan bij rouw en of trouw moeten betalen, is een zeer zachte pleister op een meer dan grote, open wond. Vanuit de vergadering deed men dan ook het voorstel voortaan de gezinsbijdrage door één persoon huis-aan-huis te laten ophalen. Het kerkbestuur wil dit voorlopig toch liever niet. Men zal inde parochieraad nog eens overleg plegen over de juiste methode. Wat betreft het onderhoud van het kerkhof en de dragers bij begrafenisplechtigheden, meende de vergadering hiervoor een vast team aan te trekken. Het kerkbestuur zal alles in het werk stellen om hiervoor personen te vinden die deze dienstbaarheid jegens de parochie kunnen en willen opbrengen. Aan het eind van de vergadering deed pastoor Geurts ’n dringend beroep zich niet uit het evenwicht te laten brengen door allerlei ongenuanceerde uitlatingen en slogans: “Wij moeten de hoop onder elkaar levend houden en als er één wens, juist in deze tijd onder ons moet leven, dan is het wel dat de nieuwe bisschop van ons diocees vóór alles een man moet zijn die temidden van vele twijfels ons de vaste hoop teruggeeft, dat we niet voor niets leven, maar dat onze God een God van de belofte is, een God van de toekomst, onze toekomst”.

Tags: ,