Breukers, Anna Gertrudis


Ter gedachtenis aan

Anna Gertrudis Breukers

Zij weed geboren te Kelpen. 26 mei 7, gesterkt door het Viaticum en het Sacrament der zieken, ging zij haar Heer tegemoet op de eerste vrijdag, 7 juni 1968.

Wij hebben haar te ruste gelegd op het kerkhof van Sint Barbara te Leveroy op 11 juni d.a.v.

Allen die Anna Breukers gekend hebben, zullen een goede en dankbare herinnering aan haar bewaren Zij was een goede vrouw, eenvoudig en oprecht en vol can een kinderlijk geloof. In eenvoud zag men haar bidden. In eenvoud en tevredenheid heeft zij haar dagelijks werk gedaan, zolang zij kon. Haar huis stond gastvrij open voor iedereen. Zo vond zij de weg naar de Hemel. Toen al haar levenskrachten verbruikt waren, heeft de Heer in Zijn barmhartige goedheid Zijn trouwe dienares tot Zich geroepen, voordat de beproeving te zwaar werd. Moge zij, die zichzeIf weinig rust gunde in dit leven, no de eeuwige rust vinden in God.
Tot U, Heer Van alle leven, bidden wij, Geef het volle licht en de vrede aan onze dierbare overledene. Wil haar de menselijke tekorten can het aardse leven vergeven, want Gij zijt een God one vertroosting voor iedereen; een Vader, Me het eigen is altijd te sparen en barmhartig te zijn.

Voor uw gebed en uw medeleven bij het overlijden en de begrafenis van mijn onvergetelijke zuster, zeg ik allen heel hartelijk dank.
Theodoor Breukers

Categories :