Vermeulen, Joannes


Jezus + Maria  + Joseph
TER VROME GEDACHTENIS AAN

JOANNES HUBERTUS VERMEULEN

Lid van de Derde orde van St. Franciscus.

Geboren 14 juli 1905 te Maxet-Leveroy, geheel onverwacht overleden, nog voorzien van het H. Oliesel, te Kruisland (N,Br.) op 21 januari 1964, begraven op het kerkhof van Sint Barbara te Leveroy 24 januari d.a.v.

*

Een hart staat stil, als God het wil. „Waakt daarom want gij weet niet op welk uur uw Heer komt”. (Matth. 24.12)

Het leven en sterven van deze eenvoudige, gelovige christen leert ons ook nog de waarheid van het bekende woord van Sint Augustinus: „Ons hart is onrustig totdat het rust vindt in U, o God.”

Bidden we daarom, dat de Heer zijn trouwe dienaar Hubertus nu de rust moge geven, waarnaar hij zo verlangde. Moge Hij hem verlenen vergiffenis van al zijn menselijke zwakheden en tekortkomingen en hem doen delen in het geluk der uitverkorenen. Moge hij bij God vinden de plaats van verkwikking, van licht en van vrede.

„Verkwikking,” na de banauwdheden van ziekte en na de dikwijls moeilijke strijd van het leven. „Licht,” na de twijfel en de onzekere gang door het duister dezer wereld.

„Vrede,” die hij hier zo rusteloos heeft gezocht, maar die alleen in de hemel bij God te vinden is.

Familie en bekenden, die mij allen zo dierbaar waart, wilt mij gedenken voor het altaar des Heren en in uw gebeden.

MIJN JEZUS, BARMHARTIGHEID