Baetsen, Peter


Categories :

„De vreze des Heren verheugt het hart. Zij geeft blijdschap. vreugde en lengte van jaren.- Eccl.1.12.

TER VROME NAGEDACHTENIS AAN
PETER HUBERT MATHIAS BAETSEN

Hij werd geboren te Maxet-Leveroy. 14 november 1889.

Hij was een rustige. hartelijke en steeds blijmoedige mens. Zelf niet getrouwd. vond hij in de kracht van zijn leven een roeping in het gezin van zijn broer. dat vroeg vaderloos werd. Hij heeft er voor gezorgd als was het zijn eigen gezin. Hij won er de genegenheid en liefde van ;Men. zoals een vader deze nauwelijks meer kon verwerven. Het was zijn grote vreugde en trots. een van de kinderen van dit gezin. zijn naamgenoot. priester en missionaris te zien worden.

Door zijn werk kwam hij veel onder de mensen. Hij had in alle omstandigheden niet alleen een opwekkend woord voor iedereen. maar wist waar nodig ook raad te geven. De mensen voelden zich bij hem op hun gemak en hij had veel trouwe vrienden. Hij had eerbied voor zijn medemensen en een hoge opvatting van rechtvaardigheid in handel en wandel. een bewijs dat zijn hart inderdaad vervuld was van een grote vreze des Heren.
Hij had plezier in het leven en in het tijdelijke, maar nog groter zorg voor het eeuwige. Dit bleek wel heel bijzonder in de ziekte die hem in de laatste jaren van zijn leven trof. Met grote wilskracht en geduld doorstond hij de pijnlijk-,te behandelingen in de hoop zijn gezondheid terug te krijgen. Maar toen het hem geleidelijk aan dadelijk werd. dat hij die strijd ging verliezen. heeft hij zonder klagen en n alle rust des harten zijn dood onder ogen gezien en er zich op voorbereid. Hij gaf zich over aan Gods H. Wil en leefde in de verwachting van de nabije komst des Heren. Deze riep zijn trouwe Dienaar tot zich op 21 maart 1963. nadat hij enige dagen tevoren godvruchtig de laatste H. Sacramenten ontvangen had.

Moge hij spoedig de vrede vinden van die eeuwige vreugde des Heren,