Geraats, Joannes


Categories :

Ter vrome gedachtenis aan

JOANNES MATTHIAS GERAATS

Lid van de H. Familie

Geboren te Leveroy 25 juli 1891, gesterkt door de H. Sacramenten der zieken overleden in het Sint Jans-ziekenhuis te Weert. In afwachting van de dag der verrijzenis werd zijn lichaam begraven op het Sint Barbara-kerkhof te Leveroy, 22 oktober 1962.

Hier werd een godvrezend leven besloten door een kostbare dood. Hij was een man van eenvoud en oprechtheid. Van jongs af aan gaf hij door hard te werken zijn beste krachten aan zijn levenstaak. Hij hield van het boerenwerk. Hij wist zich daar dicht bij God in Zijn voortdurende schepping van de levende natuur. Zo werd godsdienst en leven voor hem tot een harmonische eenheid. Toen hij, ouder geworden, de ouderlijke boerderij verliet om te gaan „rusten”, was dan ook voortaan zijn eerste werk van iedere dag de H. Mis en Communie in de parochiekerk. Maar daarna dreef de oude liefde hem alle dagen, waarop hij kon, terug naar de plaats waar hij altijd geleefd en gewerkt had. De goede God zegende zijn werk. Dankbaar heeft hij deze aanvaard, maar onbaatzuchtig ook nooit vergeten dat voorspoed alleen maar geschonken wordt om goed te doen aan anderen. Zalig de mens, waarvan men zeggen kan dat zijn werken hem volgen tot in de eeuwigheid. Mogen zijn dierbaren in deze wereld getroost wor-den door het geloof, dat ons leert, dat de waarachtige christenmens, die sterft eerst echt gaat „rusten” in het eeuwig Vaderhuis van de hemel. Bidden wij dat die rust in de vrede van Christus spoedig zijn deel moge zijn.