Gansewinkel van – Loven, Maria


Iemand, die zegen en weldaden verspreidt, zal zelve gezegend worden

Ter vrome gedachtenis aan

MARIA HELENA LOVEN
lid van de aartsbroederschap van de H. Familie
echtgenote van

Joannes Henricus van Gansenwinkel

De dierbare overledene werd geboren te Beegden 13 september 1896. Gesterkt door de H. Sacramenten, overleden in het Sint Jans Ziekenhuis te Weert 14 juni 1962- Zij werd begraven op het kerkhof van Sint Barbara te Leverooi 18 juni d.a.v.

„Een wijze vrouw bouwt haar huis op”. In deze enkele woorden uit het boek der Spreuken staat deze dierbare overledene voor ons getekend. Zij was een wijze en sterke vrouw door de kracht van haar evenwichtige persoonlijkheid, maar nog meer doordat zij met God het leven aandurfde en altijd getrouw was aan de plichten die dit leven haar oplegden. Zij laat aan haar kinderen en kleinkinderen dan ook een schoon voorbeeld na van godsdienstzin, van toegewijde liefde, van karaktervastheid en arbeidzaamheid. Zoals een mens is in zijn leven, zo is hij gewoonlijk ook in ziekte en in sterven. Toen in de laatste maanden van haar leven haar nooit geschokte gezondheid door een ernstige ziekte bedreigd werd, heeft zij nooit geklaagd. Die haar verzorgden verbaasden zich over haar rust en tevredenheid. Voor allen die haar bezochten bleef zij opgewekt. Steeds was zij vol levensmoed, omdat haar wil om te leven ongeschokt bleef. Toch was zij voor alles bereid te volbrengen wat God van haar wilde. God heeft haar nu tot het ware, het eeuwige leven geroepen. Met Sint Paulus mag zij zeggen . „Ik heb de goede strijd gestreden, mijn loopbaan voleind, het geloof bewaard”. Haar dierbare echtgenoot en kinderen mogen troost vinden in de gedachte, dat de kroon der gerechtigheid nu ook voor haar is weggelegd.

Heer geef haar de eeuwige rust.

Drukkerij Gebr. Boonen – Neer