Camp, Peter


Categories :

JEZUS + MARIA + JOZEF
Bid voor de ziel van zaliger

Peter Jan Matthijs Camp.

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 22 mei 1936 en overleed in het R. K. Ziekenhuis te Roermond na een droevig ongeval en een met geduld gedragen lijden, voorzien van de genade-middelen van onze Moeder de H. Kerk op den 24 april 1961, hij werd begraven op ’t R. K. Kerkhof te Swartbroek 27 april d. a. v.

Waakt en bidt, want gij kent dag noch uur. „Voor hen, die God beminnen, geschiedt alles ten goede”; Uw wil, Heer geschiede. ( S. Script. ) In onderwerping aan God, maar met de grote troost, dat we weten, hoe goed en vroom hij leefde, staan we aan het graf van Mathieu, onze dierbare zoon en broer, onze goede vriend; wij hielden allen van hem, maar God, die alles weet, beminde hem nog meer en riep hem weg van deze aarde, die ook voor Mathieu niet zonder zorg was; nu hopen wij, dat hij onze voorspraak zal zijn bij God, nu kan hij zijn ouders en zusjes vergelden voor alle zorg die zij voor hem hadden; nu heeft hij de eeuwigheid voor zich en de trouwe liefde te beantwoorden van zijn verloofde. Laten we voor hem bidden : „U, God, vragen wij, kom uwe dienaar te hulp, die Gij door Uw kostbaar bloed hebt verlost; laat hem indelen bij de heiligen in de eeuwige glorie”. ( Te Deum )

Mijn Jezus barmhartigheid. 0. L. Vrouw van Rust, troost ons.