Crins – Luys, Anna


Bid voor de zielerust van

ANNA MARIA LUYS

weduwe van
Johannes Crins

Geboren te Weert 3 mei 1570. Overleden te Leveroy, meermalen voorzien van de laatste sakramenten van onze Moeder de Heilige Kerk, op 16 juni 1959.

Zie ikzelf wordt reeds als een drankoffer geplengd, en de tijd van mijn verscheiden is nabij. De goede strijd heb ik gestreden. den wedloop volbracht, het geloof bewaard. Van nu af ligt voor mij de kroon der gerechtigheid ge-reed die de Heer. dc rechtvaardige Rechter, mij schenken zal op die Dag. En niet alleen aan mij. maar ook aan allen. die zijn Verschijnen hebben liefgehad. (2 Tim. 4,6-8) Deze woorden van de H. Paulus passen zeer goed in de mond van deze eenvoudige maar sterke en echt christelijke vrouw. Ook zij heeft de goede strijd gestreden. Met moed heeft ze de vele zorgen en de hardheid van haar lang leven gedragen. Weinig mensen hebben zoveel geleden, zoveel gewerkt maar ook zoveel gebeden als zij. Hard was haar leven; zacht was haar ziek- en sterfbed; gelukkig zal haar eeuwigheid zijn in dc hemel. Voor haar was het sterven een gewin, een verandering In een ander en in een beter leven, het leven van de eeuwige gelukzaligheid. Amen. Dierbare kinderen en kleinkinderen bidt voor mij en volgt het voorbeeld na dat ik u heb mogen geven. Werkt en bidt zoals ik gewerkt en gebeden heb opdat wij straks weer allemaal samen zullen zijn in de hemel:, waar geen lijden en zorgen meer zullen zijn, maar eeuwige rust en eeuwig geluk. Moge U.L. Heer u allemaal zegenen naar ziel en naar lichaam en vervullen met liefde voor elkaar zoals ik altijd vol was van liefde voor u allemaal. Heilige Maria, Moeder van God bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.