Breukers, Joannes


Categories :

BreukersJohannes1959BreukersJohannes1959vk

JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA
Ter vrome gedachtenis aan

JOANNES HUBERTUS BREUKERS

De dierbare overledene werd geboren te Kelpen Grathem 22 maart 1889. Hij werd, voorzien van de laatste H. Sacramenten, naar een beter leven opgeroepen te Leveroy 13 januari 1959.

Gelukkig de mens die bij zijn dood kan terugzien op een welbesteed leven. Deze dierbare overledene heeft de arbeid steeds als een levensroeping aanvaard, maar was er ook diep van overtuigd dat het leven van een mens dan alleen maar rijk en schoon kan worden, als zijn werken bevrucht wordt door een sterk geloof en een diepe godsdienstzin. In een eenvoudig leven, ver van de drukte dezer wereld is hij zo gegroeid, steeds dichter naar God toe. Daarom kon hij ook geduldig lijden, toen in het laatste jaar van zijn leven een snel verval van krachten voor hem tot een zware beproeving werd. Het is de goedheid, de liefde en de barmhartigheid van God, waaraan hij dit dankt.

Dezelfde goddelijke liefde en barmhartigheid moge hein nu, na zijn heengaan uit ons midden, ook spoedig ver-welkomen met de woorden «Welaan mijn getrouwe dienstknecht, treed binnen in de ewige vreugde des hemels.. Zijn dierbaren, waarmee hij een heel mensenleven lang tesamen gelukkig was, mogen een grote troost vinden in de gedachte, dat de hemel oneindig beter is dan een voortdurend lijden op aarde. De scheiding is ook niet voor altijd. Eens zal er een nooit-meer-voorbij-gaand-weerzien volgen.
Tot zolang zullen zij — en hun medeparochianen met hen — hem blijven gedenken in het gebed en bij het opdragen van het Offer van O. H. Jezus Christus. Heer, geef hem de ewige rust.