Vermeulen, Franciscus


Ter vrome gedachtenis aan

Franciscus Hubert Vermeulen

weduwnaar van
Elisabeth Francisca Janssen
Lid van de 3e orde van St. Franciscus en van de H. Familie.

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 10 mei 1907 en overleed, na een kort maar hevig lijden, voorzien van de H. Sacramenten. in het Sint Jans-Ziekenhuis te Weert 20 juli 1958
.
«Hij is ziek geworden en er Was niemand die hem hel-pen kon.. (Psalm 106).
Het sterven van deze bezorgde goede vader is menselijkerwijze gezien een onherstelbaar verlies. Na de te vroege dood van zijn zo diep betreurde echtgenote. alleen gebleven voor de zware taak van de opvoeding van zijn nog jeudige kinderen. Vroeg God, in Zijn voor ons onbegrijpelijk maar heilig raadsbesluit, nu ook het offer van zijn leven zijn treurende kinderen, die dit verlies nog niet allen beseffen kunnen, alleen achterlatend.
Mijn dierbare kinderen, gij waart mijn grootste zorg tot in de laatste uren van mijn leven. Moe geleden en moe gestreden, moest ik van u heengaan, zonder een woord van afscheid voor u. In de rust en de vrede van de Vader in de hemel, zal Ik echter voor u blijven bidden: «Bewaar in Uw naam hen, die Gij mij gegeven hebt.. En God die de Vader der wezen is, zal u niet onverzorgd achter laten.
Aan mijn familieleden vraag ik, dat zij het werk van uw opvoeding mogen voltooien en u met raad en daad bijstaan, zolang gij die nodig hebt. Lieve kinderen, gij zijt nu wel bedroefd om mijn heengaan, zoekt echter uw troost en sterkte in het gebed, blijft eensgezind onder elkander en probeer zo te leven als uw vader en moeder u voorgedaan hebben. Dan zullen wij elkander eenmaal wederzien; dan zal uw hart verheugd zijn en niemand zal u die vreugde kunnen ontroven. Vergeet uw vader en moeder niet in uw gebeden

Tags: ,