Frenken – Janssen, Maria


Categories :

Ter vrome gedachtenis aan

Maria Catharina Janssen
lid van de H. Familie

weduwe van
WILHELMUS FRENKEN

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 9 augustus 1879. Haar christelijke ouders zorgden dat zij aanstonds gedoopt werd, waardoor Christus haar in Zijn heilig Bloed rein wies van de erfzonde en haar herschiep tot een nieuwe mens, verrijkt met een nieuw leven en begiftigd met de bovennatuurlijke vermogens van geloof, hoop en liefde, die haar in staat stelden als kind van God te leven.

In een eenvoudig christelijk leven, in dienst van anderen en later van haar eigen gezin, heeft zij haar geloof laten uitgroeien, haar hoop versterkt en haar liefde tot God steeds meer doen bloeien. Nu is zij, kort na haar man, waarmee zij meer dan 50 jaar lang in lief en leed verbonden was, naar den Vader gegaan – zij overleed na een geduldig gedragen lijden op 9 mei 1958 – en waarin zij geloofde, mag ze nu van aanschijn tot aan-schijn aanschouwen, waarop zij hoopte mag ze nu voor altijd haar bezit noemen en haar liefde tot God mag ze in een onbeschrijfelijk geluk voor eeuwig uitleven. Maar geheel verbonden in de liefde Gods, zal ze ook nu niet vergeten allen die haar op aarde zo dierbaar waren en ze zal haar gebed voor hen blijven voortzetten, zolang zij dit nog nodig hebben.

Haar kinderen mogen God danken voor het vele dat God in Zijn liefde, goedheid en barmhartigheid aan deze vrome moeder heeft gedaan en daardoor aan hen heeft geschonken en zij zullen haar blijven gedenken in hun gebed.

Mijn Jezus Barmhartigheid.