Geraats, Herman


„Het is een heilige en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden.-
(0.T.Boek der Machabeën)

Ter vrome gedachtenis aan
HERMAN HUBERT GERAATS

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 26 juni 1882.
Hij werd. gesterkt door de genade-middelen der H. Kerk. tot een beter leven opgeroepen 9 april 1958.

“Ik ben de verrijzenis en het leven : wie in Mij gelooft zal leven. al is hij ook gestorven, en alwie leeft en gelooft in Mij, zal niet sterven in ewigheid” (Joan.11.25-26.)

Geen aardse roem, geen rijkdom of kennis, maar het geloof in Christus dood en verrijzenis doet de mens de wereld en zijn vergankelijkheid overwinnen en verwerft hem het ewige leven.

In dit geloof opgevoed, vond deze eenvoudige christenmens, de rustige zekerheid, die zijn leven kenmerkte, aanvaardde hij de arbeid als een levens-roeping en was hij tevreden in de kleine living van zijn familie, waarin zich zijn leven afspeelde. Thans gaat voor zijn ogen open in volle heerlijkheid, wat hij in standvastig geloof zo lang verwachtte.

Mijn dierbare broers en zusters en familie, hebt dank voor uw goedheid en voor de vele zorgen aan mij besteed in mijn laatste levensjaar. Bewijst mij nog deze laatste liefdedienst : Gedenkt mij in uw gebeden en voor het altaar Gods.

Mijn Jezus barmhartigheid.