Gubbels, Mathias


GubbelsMathias1958GubbelsMathias1958vk

JEZUS MARIA JOSEPH BARBARA
Ter vrome gedachtenis aan

Mathias Henricus Gubbels

geboren te Leveroy 30 december 1906, na een geduldig gedragen lijden, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, overleden in het Sint Jansziekenhuis te Weert op 26 maart 1958.

Hoe onverwacht kan God ingrijpen in het leven van een mens. Deze dierbare overledene, die de vreugde en de steun was van zijn oude Moeder en van zijn broers, wiens nooit geschokte gezondheid en levenslust haast spreekwoordelijk waren, werd in de kracht van zijn leven door een slepende ziekte overvallen, die hem in korte tijd ten grave voerde. God vond Zijn dienaar echter niet onvoorbereid. De gedachte aan de dood verontrustte hem niet. Hij bleef vol belangstelling voor allen en alles. Zonder één klacht aanvaardde hij Gods H. Wil. En zijn enigste zorg ging slechts uit naar zijn Moeder en zijn dierbaren, die hij moest verlaten en die hem zo moeilijk kunnen missen. Wilt echter niet tezeer treuren over deze scheiding. Zij is niet voor altijd. Eens zien we elkander allen weer in het ewig Vaderhuis van de hemel. Ik dank u voor uw goedheid en liefde. Wilt mij in uw gebed gedenken. Mijn broers en zusters, zorgt goed voor Moeder en en blijft elkander helpen in dit leven. Maakt u niet te bezorgd. Vertrouwt op Gods Voorzienigheid. Hij waakt als Vader over U allen.

Mijn Jezus barmhartigheid.

——————-