Saes – Frenken, Anna


Jezus + Maria + Jozef + Gerardus

In het H. Misoffer van pastoor en parochianen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

ANNA WILHELMINA FRENKEN

weduwe van
JOHANNES SAES

Geboren te Leveroy 8 maart 1884 en voorzien v. d. H- Sacramenten der stervenden; overleden in het St. Jansziekenhuis te Weert 27 okt. 1957 en begraven 29 okt. d.a.v. te Eind-Nederweert.

De liturgie van de uitvaart heeft voor haar de juiste zin en betekenis van de ware overgang naar een beter leven. Als de dode de kerk wordt binnengedragen, zingen de priesters de aanroeping tot de engelen en heiligen Gods om haar ziel voor het aanschijn van God te geleiden. De introïtus is een smeekbede tot God om de eeuwige rust voor die ziel te verkrijgen. Het aangrijpende offertorium geeft in sobere bewoordingen de straffen der hel weer en bidt vervolgens in oud-christelijke geest, dat de aartsengel Michael de gestorvene naar het heilige Licht moge geleiden.

En in de luisterrijke triomfgezang ,, In paradisum ” bidden wij dat de engelen haar mogen voeren naar het hemelse paradijs. Wanneer wij ons zo openstellen voor de taal der moederkerk weten wij dat haar overgang een ware overgang is tot een beter leven.

Beste dochter en schoonzoon mag ik U danken voor Uw liefdevolle zorgen en wil mii steeds blijver, gedenken in ’t misoffer.

Tags: