Gabriëls – Vonken, Anna


Categories :

JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA

TER VROME GEDACHTENIS AAN

ANNA MARIA VONKEN

echtgenote van
JACOBUS GABRIËLS

De dierbare overledene werd geboren te Weer 18 juni 1888, tijdig voorzien van de Genade-middelen der H. Kerk overleed zij te Leveroy 11 September 1955.

Hoe vaak zien we het gebeuren dat een mens door God wordt opgeroepen naar het andere leven, wanneer hij hier op aarde nog een rustige levensavond verwacht. Wil God dan wellicht aan zijn kind een betere beloning geven voor de betoonde trouw, als hier op aarde mogelijk is. Deze dierbare overledene was een sterke vrouw. Zij was de steun van haar man in alles. Met wijsheid leidde zij haar gezin en zij ging haar kinderen voor in oprechte vroomheid en nooit rustende arbeidzaamheid. Dat alles bewees zij toen haar nooit geschokte gezondheid begon te wankelen. Zij was bereid ook het kruis van lijden en machteloosheid te dragen. Geen klacht kwam over haar lippen. Zij was tevreden met Gods H. Wil, ook toen het haar duidelijk werd dat God het offer van haar leven ging vragen. Haar grote troost was in die dagen de H. Communie en de liefdevolle verpleging die ze van haar kinderen genoot. Mijn dierbare echtgenoot en kinderen, ik dank u voor al uw goedheid. Woest niet te zeer bedroefd, maar volhardt in het gebed en in he goede, dan worden wij eens weer met elkaar verenigd in de hemel. Mijn Jezus, barmhartigheid.