Kessels, Bernardus


JEZUS MARIA JOZEF
Gedenk in uw gebeden, vooral bij de H. Mis de ziel van zaliger

Bernardus Mathias Kessels

Hij werd geboren te Leveroy 18 September 1882 en overleed, ten gevolge van een noodlottig ongeval, in liet ziekenhuis te Weert, 18 Juli 1955, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk.

De Heer is gekomen en heeft hem van ons weggenomen zonder dat wij het konden voorzien en in de week dat wij weer hoopten op zijn herstel en thuiskomst. De alwijze God liet het anders gebeuren. Zijn raadsbesluit is ondoorgrondelijk. Zijn H Wil geschiede. God heeft een eerlijke en goede man tot zich geroepen die in de moeilijke omstandig-heden van het leven zijn kracht putte uit het geloof, en zijn troost vond in bidden. In waarheid was hij een rechtschapen man, bezorgd en vol toewijding voor zijn zuster, en die tevreden was als hij anderen gelukkig kon maken. Door zijn eenvoud en hartelijk humeur maakte hij zich vele dankbare vrienden. Edelmoedig heeft hij zijn leven teruggegeven aan zijn Schepper, wetend dat een leven van eeuwig geluk hem wachtte voor zijn trouwe dienst.

GEBED

O God, ontferm U genadig over de ziel van uw dienaar Bernardus, vergeef hem zijn tekortkomingen en geef dat wij hem mogen weerzien in de eeuwige vreugde van de hemel. Door Christus onze Heer. Amen.

Tags: ,