Geraeds – Roost, Helena


Categories :

JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA

Gedenk de ziel van zaliger

Helena Roost

weduwe van
Peter Jan Geraeds

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 23 April 1880 en overleed aldaar. meermalen gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, 22 Dec. 1954.

In de eenvoud des harten en de blijmoedigheid der kinderen Gods heeft de dierbare overledene haar levensweg afgelegd. lu haar zwakke broze lichaam leefde een geest, die sterk was door het geloof, gepaard met offervaardige liefde voor al haar plichten. Geduldig droeg zij de veelvuldige en langdurige beproevingen, waarmee zij in haar leven bezocht werd. Maar daardoor won zij ook aan gelijkvormigheid met Christus en was zij bereid toen de Heer kwam. Stil en rustig zoals zij geleefd had is zij de eeuwigheid ingegaan, vol vertrouwen op de barmhartige liefde van de Vader, Die haar nu voor alle eeuwigheid gelukkig zal maken.
Mijn dierbare kinderen, die mij steeds met zoveel liefde en goedheid omringden, tot weerziens in de hemel. Toont mij uw blijven-de liefde, door uw ouders steeds te blijven gedenken in uw gebed en door een echt Christelijk leven to lijden, waarin ik u voorging.
Mijn Jezus barmhartigheid.