Geelen, Theresia


Categories :

Jezus + Maria + Jozef + Barbara

In de gebeden der gelovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Mejuffrouw
THERESIA GEELEN

van de Derde Orde van St. Franciscus en van de H. Familie

Dierbare overledene werd geboren te Grathem 14 september 1864. Na meermalen gesterkt te zijn geweest door de Genademiddelen der H. Kerk, ging zij kalm en vredig naar een beter leven over te Leveroy op 26 september 1954. Het leven wordt door de dood wel veranderd, maar niet weggenomen. Gelukkig de mens die bij zijn dood kan terugzien op een welbesteed leven. Arbeidzaamheid, gedragen door diepe godsdienst. zin, maakt het leven schoon en rijk. Deze was een eenvoudige vrome vrouw, vol liefde voor God en voor Zijn huis, waarvan de luister haar steeds ter harte ging. In stille eenvoud sleet zij haar levensdagen. Haar grootste voldoening was het, ongekend te werken, anderen goed te doen en te bidden. Gelaten en vol vertrouwen zag zij de dood na-deren. Zij wist dat deze haat zou brengen tot een beter leven bij God. Mijn dierbare familie en al mijn bekenden, ik jak U voor Uw goedheid en vriendschap, bizonder dank ik hen die zo goed voor mij zorgden in – Mijn laatste levensjaren. Ik vraag U nu nog slechts dat gij mij blijft gedenken in het heilig Misoffer en in Uw gebeden. Mijn Jezus barmhartigheid (300 d. afl.)