Arets – Linssen. Helena


Categories :

Arets-LinssenHelena1954Arets-LinssenHelena1954vk

Jezus – Maria – Joseph – Barbara
Ter vrome nagedachtenis aan

Helena Hubertina Linssen
weduwe van

Gerardus Arets

De dierbare overledene werd geboren te Baexem 10 Mei 1862. Haar christelijke ouders lieten haar aanstonds naar de kerk brengen, waar Christus haar in Zijn heilig Bloed rein wies van de erfzonden en haar omschiep tot een nieuwe mens, verrijkt met een nieuw, het bovennatuurlijk leven, en haar tevens begif-tigde met de bovennatuurlijke vermogens van geloof, hoop en liefde, die haar in staat stelden als kind van God te leven. In een eenvoudig christelijk leven heeft zij dat geloof laten uit-groeien, haar hoop versterkt en haar liefde tot God steeds meer doen bloeien. Nu is zij naar de Vader in de hemel gegaan.

Ze overleed, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, op zeer hoge leeftijd, te Leveroy 9 Maart 1954.  Waarin zij geloofde mag ze nu van aanschijn tot aanschijn aanschouwen, waarop ze hoopte mag ze nu haar bezit noemen, en haar liefde tot de hemelse Vader mag ze nu in een onbeschrijfelijk geluk uitleven, de ganse eeuwigheid door. Geheel verbonden in de liefde met God zal ze ook u niet vergeten, allen die haar hier op aarde zo dierbaar waren en ze zal haar gebed voor hen blijven voortzetten, die haar hier op aarde met zoveel liefde hebben omringd. Laten we allen God danken voor wat Hij in Zijn liefde, in Zijn goedheid en in Zijn barmhartigheid aan deze ziel heeft gedaan en laten wij haar blijven gedenken in ons gebed. Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

——————————————-
DRUKKERIJ HUB. DONGENS. HEIJTHUIJSEN.