Theunissen, Peter


JEZUS + MARIA + JOZEF + BARBARA
In het H. Misoffer der Priesters en in de gebeden der gelovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger

Peter Johannes THeunïssen

weduwnaar van

Elisabeth Petronella Stappers

De dierbare overledene werd geboren te Heijthuijsen de 6e April 1882 en overleed, voorzien van de laatste H. Sacramenten te Leveroy de 17e October 1953.

In de vreze des Heren opgevoed, was bij eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van het kwaad.

Toen de Heer hem beproefde, verdroeg hij geduldig zijn lijden en toen de benauwdheid des harten hem overviel, vond hij zijn kracht en steun in het geloof.

Zoals de Heer het gewild heeft, zo is het geschied de Heer heeft hem gegeven, de Heer heeft hem genomen, de naam des Heren zij gezegend.

Mijn dierbare kinderen, mijn leven is niet weggenomen, maar veranderd in een beter leven. Ik ben thans bij moeder in de hemel. Samen zullen wij voor u zorgen. Legt gij u de plicht op, voor ons te blijven bidden en in dienende liefde elkander een hulp te zijn en een steun.

Mijn dierbaren en vrienden bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.) Moeder van Altijddurende Bijstand, bid voor mij.

Tags: