Hermans – Mertens, Henrica


Categories :

J. M. J. Fr.
Bid voor de ziel van zaliger

HENRICA LAMBERTINA MERTENS

echtgenote van

Theodorus Mathias Hubertus Hermans

Lid van de H. Familie. geboren te Leveroy 21 Maart 1877, aldaar overleden 23 Juli 1953, voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Gedurende meer dan 50 jaar was de overledene voor haar man een liefdevolle echtgenote en voor haar tien kinderen een voor-beeldige moeder. Zij mag de vermaning van St. Paulus nazeggen : „Handelt naar wat gij geleerd en aanvaard hebt, naar wat gij van mij hebt gehoord en gezien. En de God van de vrede zal met u zijn.” (Phil. IV,9.) „Mijn kinderen, vergeet mijn zuchten niet, denkt aan hetgeen ik geleden heb en aan de zorgen, die ik voor u gehad heb.” (S. Jo. Chrys.) Benauwdheden en pijnen waren volop haar deel in de laatste maanden van haar leven. Met bewonderenswaardige moed heeft zij zich beijvert haar lijden te dragen in vereniging met dat van de goddelijke Zaligmaker. Was niet haar geliefkoosde gebed in de ogenblikken, dat het haar te machtig dreigde te worden : „Lieve Jezus, geef mij kracht om het Kruis met U te dragen. Dat ik moge lijden zonder klagen. Kom ik niet zo ver dat ik lijd met vreugd, geef dan dat ik make van de nood een deugd.”
Troost u, dierbare echtgenoot en kinderen, en helpt mij met uw gebed opdat ik spoedig kome bij God. Bijzonder mag ik daarbij wel rekenen op hen die ik als priester en kloosterlinge aan God mocht afstaan.

ZIJ RUSTE IN VREDE