Appeven van, Hubertus


Categories :

AppevenHubertus1953

Jezus + Maria + Jozef + Barbara

Bid voor de ziel van zaliger

Hubertus Johannes VAN APPEVEN

weduwnaar van
MARIA PETERS

Lid van de heilige Familie

De dierbare overledene werd geboren te heijthuijsen 17 maart 1888 en overleed herhaaldelijk gesterkt door de H. sacrementen te Levery op 2 juni 1953

Heer, Uw H. Wil geschiede.

Zwaar is ons huisgezin getroffen, maar het diep geloof in uwe oneindige wijsheid en het vaste vertrouwen op uw goddelijkte bijstand geeft ons kracht en de sterkte om moedig dit zware kruis te dragen. de lessen door een braven vader en een deugdzame moeder hem gegeven, stonden diep in zijn hart geprent en zij waren het richtsnoer voor gehel zijn leven. hij was  een manvan harden arbeid en uiterste plichtsbetrachtg, die zich zelf niet ontzag maar vol bezorgdheid zijn dagelijks werk verrichtte. L

In zijn ziekte en zijn sterven was hij een voorbeeld van onderwerping aan Gods H. Wil.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, zo spoedig volg ik moeder naar het graf. Na ons beider heengaan zult gij nog meer beseffen  wat gij verloren hebt. Leeft zoals moede ren ik het u leerden. In onderlingen liefde met elkander en weest elkander een een hulp en steun.

Vanuit den hemel zullen we met en voor u te zorgen. Mijn dierbare familieleden en bekenden, bewijst mij uw lefdedienst , door zielerust te bidden.
Mijn jesus Barmhartigheid (300 dg. afl.)

Jezus, Maria, Jozef In uw handen beveel ik mijnen geest.