Baetsen – Gubbels, Maria


Categories :

JEZUS + MARIA + JOZEF + BARBARA
Bid voor de ziel van zaliger

Maria Gertrudis Gubbels
weduwe van
Peter Hubertus Baetsen

De dierbare overledene werd geboren te Nederweert 30 December 1881 en overleed, gesterkt door de H.H. Sacramenten te Leveroy op den feestdag van Maria’s verschijning te Lourdes 11 Februari 1953.

Wel waart gij goed, o Jezus, dat Gij ons zulk een zorgzame en goede moeder hebt gegeven waakzaam en ijverig heeft zij haar levensdagen doorgebracht, trouw en oprecht heeft zij haar plicht vervuld, steeds vol goedheid voor iedereen, die met haar in aanraking kwam Is het dan wonder, dat bij dit afscheid pijn en smart ons hart vervult, maar in nederige onderwerping buigen wij het hoofd : „Heer, uw H. Wil geschiedde Mijne dierbare kinderen en kleinkinderen, wij weten dat de dood maar een korte scheiding is en dat wij elkander eenmaal zullen wederzien. Ik ben u voorgegaan en met Vader wacht ik op u. En gij, mijn Priesterzoon, die ik, zeven jaar ge-leden, met zooveel vreugde heb afgestaan om in den verre vreemde te gaan werken in den Wijngaard des Heeren, wij zullen ons op deze aarde niet meer terugzien. Van uit den hemel zal ik bid-den, dat God uw missionariswerk overvloedig moge zegenen. Weest gij mij indachtig in uw dagelijks H. Misoffer. En gij, mijn dierbaren en bekenden vaartwel en bidt voor mij.Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 dg. afl.
O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand