Geelen, Jacobus


Categories :

Barbara bid voor de ziel van Zaliger

JACOBUS GEELEN

weduwnaar van
ALDEGONDA VAN DE SCHOOR

Lid van de H. Familie -De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 24 Mei 1888 en overleed aldaar, gesterkt door de laatste H. Sacramenten, de 10 November 1952.

De dierbare overledene was een oprecht christen op wien het woord van den Apostel van toepassing is: „De rechtvaardige leeft uit het geloof.” Dat geloof kwam tot uiting in zijn trouw kerkbezoek, zijn godsvrucht tot het H. Hart Van Jezus en zijn gehechtheid aan de Kerk. Wij weten, dat onze verlosser leeft en dat onze dierbare doode op den jongsten dag uit de aarde zal verrijzen en met een nieuw leven omkleed, zijn God en-Heiland zal aanschouwen. Dierbare kinderen, troost u met de gedachte, dat ik door de liefde met u vereenigd blijf, en dat wij elkander eenmaal zullen weerzien. Blijft in vrede en eensgezindheid met elkander verbonden en legt u den plicht op, voor vader en moeder te blijven bidden. Mijne Z.E. Heerneven, gedenkt mij aan het altaar des Heeren. Familie en bekenden, bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartheid. 300 dg. all. Jezus, Maria en Jozef in Uwe handen beveel ik mijnen geest.