Ool van – Wolters, Gertrudis


Jezus + Maria + Jozef + Barbara
Bid voor de Ziel van Zaliger

GERTRUDIS WOLTERS

echtgenote van
JOHANNES VAN OOL

De dierbare overledene werd geboren te St. Odilienberg den 12 Augustus 1876 en overleed voorzien van de laatste H. Sacramenten te Leveroy op 10 October 1952 herhaaldelijk gesterkt door de troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.
De dierbare overledene was een oprecht christelijke vrouw, op wie het woord van de Apostel van toepassing was „de rechtvaardige leeft uit het geloof.”

In waarheid mag zij zeggen: „De Heer heeft mij beproefd, ik heb ijdele maanden en droevige nachten gekend.”

Maar in nederige onderwerping aanvaardde zij den H. Wil des Heeren, de pijnen en smarten van haar bijna vijfjarig ziekbed dragend in navolging van den grooten Lijder van Calvarië.

Wie Mijn Vleesch eet en Mijn Bloed drinkt, heeft het eeuwig leven en ik zal hem opwekken ten jongste dage.

Mijn dierbare echtgenoot, hebt dank voor uw goedheid en voor al uw zorgen, dag en nacht aan mij besteedt; gij hebt het gedaan met liefde en vanuit den hemel bid ik voor u.

Mijn dierbare Kinderen, uw moeder heeft veel geleden en gaat u thans verlaten. Moge mijn dood u in liefde vereenigen; bij den God des vredes zal ik uw voorspraak zijn.

Mijn dierbaren en bekenden bidt voor mij. Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dagen afl. H. Barbara, bid voor mij.

Tags: