Frenken, Maria


JEZUS + MARIA + JOZEF
Bid voor de ziel van zaliger

Maria Catharina Hubertina FRENKEN

Lid van de H. Famille

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy de 18e Juli 1912 en overleed aldaar door een noodlotig ongeval voorzien van het H. Oliesel.

Waakt en bidt, want gij weet niet, op welk uur de Heer komt. De woord van de H. Schriftuur wordt ten volle bewaarheid bij den onverwachten dood van deze dierbare doode.
Welgemoed had ook zij zich aangesloten bij onzen Boerinnenbond om gezamenlijk ter bedevaart te gaan naar O. L. Vrouw onder de Linden, omdaar aan de haar zoo dierbare Moeder, haar hulde en haar vereering te gaan brengen.

Maar nauwelijks op weg, overviel haar de dood en zoo staan we treurend bij de lijkbaar van dit edel- behulpzaam- en godsdienstig meisje, met droefheid in het hart maar in het volle vertrouwen, dat God haar reeds de beloning heeft gegeven voor het vele werk, ter Zijner eer verricht. Heer, ik beminde de luister van uw huis en de woonplaats van uw heerlijkheid. Mijn dierbare ouders, dat deze slag u zwaar heeft getroffen, richt uw oogen opwaarts naar onzen Vader in den Hemel, en Hij zal uw trooster zijn. Mijn lieve broers en zusters, hebt dank voor uw liefde. Bemint elkander en vergeet mij niet. En gij, mijn dierbare Zuster, bidt voor mij in de stilte van het klooster.

Mijn familie, vrienden en bekenden bidt v. mij.

Mijn Jezus Barmhartigheid. (300 dg. afl.)
Jezus, Maria, Jozef, in uwe handen beveel ik mijnen geest.

Categories :