Scheyven, Joannes


In de gebeden der gelovigen en het Misoffer der priesters wordt aanbevolen de ziel van zaliger de Zeer Eerw. Heer

Joannes Hubertus Scheyven

rustend Pastoor van Ell

geboren te Leveroy 1 November 1871
Priester gewijd te Roermond 30 Maart 1895
Kapelaan te Ell 30 September 1899
Kapelaan te Heythuysen 31 December 1903
Kapelaan te Weert 30 April 1909
Pastoor te Ell 24 October 1919

Rustend Pastoor sedert 1 September 1951 Godvruchtig overleden te Leveroy 22 Maart 1952 voorzien van de genademiddelen van om,. Moeder de H. Kerk.

De diepbetreurde overledene was een heilig Priester. die zich geheel opgeofferd heeft tn de dienst van God en het heil der zielen. Hij heeft zorg ge. dragen voor zijn volk, heeft hen voor het bederf bewaard; hij hield van de zijnen en bad veel voor hen. De armen reikte hij een behulpzame hand. Versierd met de geest van wijsheid en verstand was hij een goed Priester. Hij leefde in eenvoud en in eenvoud ging hij heen. Parochianen van Ell in uw midden was hij meer dan 30 laren werkzaam, vergeet daarom deze goede pastoor nooit. Veel heeft hij voor u allen gebeden • bidt nu ook gij voor hem • zo dikwijls heeft hij voor u en de uwen de H. Mis opgedragen en u de Sacramenten toegediend • woont nu ook voor hem de H. Mis bij en communiceert tot lafenis van zijn ziel. Gij allen. bloedverwanten en vrienden. gedenkt hem in uw gebeden en weest zijn voorbeeld indachtig.
Drukkerij N. Verkuijlen. Weert.

Tags: ,