Appeven van – Peters, Anna


Categories :

JEZUS – MARIA – JOZEF – BARBARA
Gedenk in uw H. Misoffer en gebeden de ziel van zaliger
Anna Maria Josefina Peters

echtgenote van
JOHANNES van APPEVEN

De overledenen werd geboren te Horn de 18 April 1897 en is, na een langdurig, geduldig gedragen lijden, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, overleden te Leveroy, de 8 December 1951.

Eenvoud, godsvrucht en goedheid voor de even-mens waren do kenmerken van deze dierbare overledene.
In zorgzame arbeid voor haar huisgezin heeft zij haar levensdagen doorgebracht en toen God haar uitverkoor tot een lang en bitter lijden, was zij voor ons allen een voorbeeld van onderwerping aan de H. Wil des Heren.
Moge zij nu, gelouterd door smart en lijden, de tegenwoordigheid genieten van Jezus H. Hart, waarvoor zij zulk een grote godsvrucht had en van Maria op wier feestdag zij tot een boter leven werd opgeroepen.
Dierbare echtgenoot, ik dank u voor uw zorg en voor uw liefde. Ik ben nu bij onze zo betreurde jongen in de hemel en samen bidden wij voor u. Mijn dierbare kinderen, blijft mij gedenken in uw gebeden. Zorgt goed voor Vader. Voor uw aller welzijn heb ik mijn lijden opgedragen. In de hemel wacht ik op u allen. En gij, mijn dierbaren en bekenden. bidt voor mij en tot weerzien bij God.

Mijn Jezus barmhartigheid (300 d. afl.)
Maria Onbevlekt Ontvangen, bid voor mij.