Frenken, Jacobus


JEZUS MARIA JOZEF, BARBARA
Bid voor de ziel van zaliger

Jacobus Hubertus Frenken
Lid van de H. Familie

echtgenoot van
Gertrudis Geelen

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 17 Mei 1903 en overleed, voorzien van de laatste H. Sacramenten, in het St, Jansziekenhuis te Weert, 11 Augustus 1951 en werd den 14e Aug, begraven op het R.K. Kerkhof te Leveroy.

Te vroeg, naar menscheliike berekening, ontrukte de onverbiddelijke dood deze echtgenoot aan de liefde van gade en kinderen. Maar in nederige onderwerping aan den Wil des Heeren buigen wij het hoofd en zeggen „Heer, uw H. Wil geschiedde’. De trouwe vervulling van zijn godsdienstplichten, zijn liefde voor vrouw en kinderen, en zijn arbeidzaam leven strekken ons ten troost in de zekerheid dat hij voor dat alles reeds zijn loon bij den goeden God heeft ontvangen. Mijn dierbare echtgenote al te vroeg heeft de dood ons gescheiden ; hoe gaarne was ik met u blij-ven zorgen voor onze drie kindertjes. God heeft het anders beschikt, Hij zal voor hen een Vader zijn. Mijne dierbare kindertjes, gil kunt nog niet besef. fen, wat gij verloren hebt. Groeit op in deugd en godsdientzin, woest later een steun voor moeder en vergeet uw vader nooit. Gij allen mijn familieleden en vrienden, bidt voor mij. Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl. Jezus, Maria, Jozef in uwe handen beveel ik mijn mijn geest.