Geelen – Schoor van de, Aldegonda


Categories :

Jezus + Maria + Jozef + Barbara.

Bid voor de ziel van Zaliger

Aldegonda Maria van de Schoor

echtgenoote van
Jacobus Geelen

Lid van de H. Familie

De dierbare overledene werd geboren te Heijthuijsen de 31 Maart 1884 en overleed onverwacht, voorzien van het H. Oliesel te Leveroij de 8ste Mei 1951.
Onverwacht werd deze vrome afgestorvene weggenomen uit het midden van haar dierbaren Zij was een eenvoudige, goedhartige en godvruchtige vrouw, een bezorgde moeder, die in stilte God diende en die steeds haar troost en kracht zocht in het gebed.

Daarom zal aan haar in vervulling gaan de troostvolle bede, waarmede onze Moeder de H. Kerk hare kinderen uitgeleide doet naar haar laatste rustplaats: „Engelen Gods, geleidt hare ziel naar het hemelsch Paradijs; H. Martelaren, voert haar naar de H. Stad Jeruzalem.” Dierbare echtgenoot, geliefde kinderen, ik sterf gelukkig en gerust, ik zeg u vaarwel om U eens weer te zien in de hemelsche gewesten.

Blijft voor mij bidden en gij, mijn Eerw. Heer-neven, gedenkt mijner aan het altaar des Heeren.

Mijn Jezus Barmhartigheid (300 dg. afl.)

Jezus Maria Jozef,

in uwe handen beveel ik mijnen geest.