Cuijpers – Coolen, Maria


Jezus + Maria + Jozef + Barbara.
Bid voor de ziel van zaliger

MARIA ELISABETH COOLEN

Weduwe van
LAURENS CUIJPERS.

De dierbare overledene werd geboren te Molenbeersel den 28 Maart 1867 en overleed, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten, te Leveroij den 31 December 1950.

Een eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden. De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand; gedenk, o Heer, hoe ik in eenvoudigheid en in oprechtheid des harten voor U heb gewandeld, en mij beijverde, om te doen, wat welgevallig was in Uwe oogen. In volle overgave aan Gods H. Wil aanvaardde zij de kwalen van hare oude dag, met gerustheid zag zij haar einde naderen en in volle vertrouwen op Gods goedheid gaf zij hare ziel terug aan haren Schepper. Mijne dierbare kinderen en kleinkinderen, troost U bij mijn heengaan door de gedachte, dat wij ons eenmaal zullen weerzien in den hemel en weest mijner indachtig in uwe ge-beden, opdat ik des te spoediger moge rusten in eeuwigen vrede. Mijn vrienden en bekenden, vaart wel en bidt voor mij. Mijn Jesus barmhartigheid. 300 dag. afl. H. Barbara, bid voor mij.