Janssen – Hobus, Helena


Jezus + Maria + Jozef + Barbara.
Bid voor de ziel van zaliger

HELENA HOBUS

weduwe van
Mathias Janssen.

De dierbare overledene werd geboren te Roggel 29 Maart 1873 en overleed, voorzien v. d. laatste H. Sacramenten in het St. Jans-ziekenhuis te Weert den 2 November 1950. Zij werd den 4 November begraven op het R.K. kerkhof te Leveroij.

Er is een tweevoudig martelaarschap: sterven door het zwaard dor goddeloozen en in ziekte en tegenspoed het geduld bewaren.

Aan ziekte en tegenspoed heeft het de overledene niet ontbroken. Maar zij was als de sterke vrouw uit het Evangelie, die alles, in nederige onderwerping aan den Wil des Vaders uit Zijne hand aannam, gesteund door de wetenschap, dat God alles ten goede leidt voor degenen; die Hem liefhebben. Daarom zal haar nagedachtenis in zegening zijn.

Mijne dierbare kinderen, ik dank U voor de voortdurend zorg en toewijding, waarmede gij mijn ouden dag en ziekbed hebt omgeven; ik zal ze beloonen door mijn voorspraak bij het H. Hart van Jezus en Maria.

Tot weerziens bij God. Met vader en broers wachten wij op U allen. Mijne dierbaren en bekenden, bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dag. afl.

H. Barbara, bid voor mij.

Tags: