Timmermans – Bonten, Anna


JEZUS + MARIA + JOSEPH.
Bid voor de ziel van zaliger

ANNA GERTRUDA BONTEN

weduwe van
Theodorus Timmermans.

De dierbare overledene werd geboren te ELL den 30 April 1868, overleed, voorzien van de laatste Heilige Sacramenten te BAEXEM den 10 Nov. 1948 en werd den 13en d.a.v. begraven op het R.K. Kerkhof te Leveroij.

Levendig geloof, diepe godsdienstzin, vurige gebedsijver en stipte vervulling van al haar plichten, versierden het leven van deze dier-bare overledene. Zij was een trouwe echtgenoote en goede moeder, bezorgd om haar kinderen op te voeden in deugd en godsdienstzin. Vol vertrouwen mocht zij dan ook de komst van haren Rechter tegemoet zien, om haar bet loon te geven voor haar welbesteed en voorbeeldig leven. Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, ik ben thans vereenigd met Vader in den hemel. Van daaruit zullen wij op U nederzien en voor U bidden. Blijft gij ook ons gedenken in uw gebeden en H. Communie. En gij, mijn vrienden en bekenden, gedenkt mijner aan liet altaar en bidt voor mij. Mijn Jezus, barmhartigheid. ONZE VADER — WEES GEGROET.

 

Tags: