Curvers, Leonardus


Categories :

JEZUS + MARIA + JOZEF.
Bid voor de ziel van zaliger

LEONARDUS CURVERS.

De dierbare overledene werd geboren te Leveroij den 21 Febr. 1865 en over-. leed aldaar, voorzien van de laatste H. Sacramenten den 15 Mei 1948.

Levendig geloof, diepe godsdienstzin en vurige gebedsijver versierden het leven van dezen overledene. In zijn langdurige ziekte was hij door zijn geloof een voorbeeld van onderwerping aan Gods H. Wil. Al zijn vertrouwen had hij gesteld op Moeder Maria, steeds zag men hem met den rozenkrans in de hand, geen dag van zijn leven ging voorbij, zonder het Officie te bidden ter Harer eere. En Maria heeft dat vertrouwen beloond, op een Zaterdag nam Zij hem mede naar den schonnen hemel. Een dienaar van Maria zal niet verloren gaan. Mijne dierbaren, vergeet mij niet in uwe gebeden, ik zal u blijven gedenken. Gij allen, die mij om Godes naam hebt welgedaan, hebt dank en tot weerziens bij God. Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dag. afl.
ONZE VADER — WEES GEGROET.