Janssen, Gerardus


JEZUS + MARIA + JOZEF.
Bid voor de ziel van zaliger

Gerardus Johannes Josefus JANSSEN.

De dierbare overledene werd geboren te Leveroij den 30 Maart 1913 en overleed aldaar onverwacht, tengevolge van een droevig ongeval den 25 Febr. 1948, voorzien van het H. Oliesel.

Heer, Uw H. Wil geschiede. Zwaar is het huisgezin getroffen door het plotseling heen-gaan van dezen jongeman. de eenige steun zijner moeder, maar het diep geloof in Uwe wijsheid, o Heer, en het vertrouwen op Uwen goddelijken bijstand geeft ons de kracht en sterkte om dit zware kruis te dragen. Uwe hand, o Heer, heeft hem te vroeg getroffen; Uwe raadsbesluiten zijn echter ondoorgrondelijk en vol berusting buigen wij ons hoofd voor Uw aanbiddelijken Wil, hoe zwaar het offer ons ook valt. Roem derhalve niet op den dag van morgen, want gij weet niet, wat de dag van morgen brengen zal. Mijn lieve moeder, God beproefd U zwaar, nu gij uw tweeden jongen zoo onverwacht aan Hem moet afstaan. Gaarne was ik voor U blijven zorgen, maar God heeft het anders gewild. Vanuit den hemel zal ik om kracht en sterkte voor U bidden. Mijne dierbaren, het is geschied, zooals het den Heer behaagd heeft. Gij zijt nu wel bedroefd, maar eens zullen wij elkander weder-zien. Vergeet mij niet in uwe gebeden en gij allen, mijn vrienden en bekenden, bidt voor mij opdat ik spoedig ruste in vrede.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dag. afl.