Heur van – Peeters, Maria


JEZUS + MARIA + JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

Maria Wilhelmina PEETERS

echtgenoote van
Petrus van Heur

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy den 13 November 1900, overleed, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten In het St. Jansziekenhuis te Weert den 1 October 1946 en werd den 4 October begraven op het R. K. Kerkhof te Leveroy.

God kwam en sprak én een brave moeder ging heen, die onze troost, onze vreugde en onze steun uitmaakte. Zij toch leefde in een diep geloof dat zich openbaarde in een onvermoeid werken en zorgen voor het welzijn harer dierbaren, maar vooral In de christelijke onderwerping In de beproevingen en de smarten van haar ziekbed. Is het dan wonder, dat bij dit afscheid pijn en smart het hart vervult van echtgenoot en kinderen, maar toch berusten wij in nederige onderwerping Heer. uw H. Wil gescniede. Mijn dierbare echtgenoot, God heeft u zwaar bezocht. Zoo gaarne was ik nog bij u gebleven om u te helpen bij de opvoeding onzer kinderen, maar weest er van overtuigd, van uit den hemel zal ik op u nederzien en la blijven helpen. En gij, mijn kinderen, enkele nog te jong, om het verlies van moeder te beseffen, houdt het voorbeeld uwer moeder steeds voor oogen , weest goed voor vader en vergeet mij niet.
Mijn bloedverwanten en bekenden bidt voor mij.
Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. aflaat.)