Soentjes, Godfried


Jezus + Maria + Jozef.

(7 jaren 7 quadr. afl.)

Bid voor de ziel van zaliger

GODFRIED SOENTJENS

weduwnaar van
Maria Elisabeth Heuijerjans.

De dierbare overledene werd geboren te Beegden den 11 November 1875 en overleed te Leveroij den 29 Maart 1946, gesterkt door de laatste H. Sacramenten.
Waarom was mijn kwaal zonder hulp en was er niemand die mij helpen kon ? Ondoorgrondelijk, o God, zijn Uwe oordeelen en onnaspeurlijk Uwe wegen, maar wat de Heer doet, is welgedaan.

Onze levensdagen zijn gelijk aan de schaduw, aan een bloem, die ’s morgens ontluikt en ’s avonds verwelkt.

Benauwdheden en pijnen overvielen mij; toen riep ik den naam des Heeren aan: Heer, verlos mijne ziel.

Mijne dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, ik verlaat U, ik sterf gerust, ik aanschouw reeds, hetgeen ik verhoopte. Weent niet over mijn dood, maar helpt mij door uwe gebeden tot God.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.

ONZE VADER — WEES GEGROET.

Tags: