Appeven van, Jacques


Categories :

1946appeven jacquesak1946appeven jacquesvk

JEZUS + MARIA + JOZEF
Bid voor de ziel van zaliger

Jacques Louis Emile van Appeven

Lid der Mariacongregatie Lid der K. A.

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy den 27 Juli 1929 en overleed aldaar onverwachts, voorzien van de laatste H. Sacramenten den 31 Januari 1946.

God kwam en sprak en een brave zoon en goede broeder ging heen, die onze troost en vreugde uitmaakte, die nooit zich zelve zocht maar steeds gereed stond voor anderen. Smartvol is het, dat hij zoo plotseling ons werd ontnomen, maar zijn braaf, godsdienstig leven is onze grootste troost in deze droeve uren van rouw. Zalig den dienaar, dien de Heer. als Hij komt, wakende vindt. Dierbare ouders, broers en zusjes en verdere familie, in droefheid en rouw laat ik u achter, maar troost u in de zalige hoop, dat wij elkander eens weer zullen zien voor den troon van God. Mijne vrienden, ik zeg u vaarwel. Moge mijn onverwachté dood voor u een aansporing zijn, om steeds bereid te zijn, als de Heer van leven en dood komt. Vaartwel en blijft mij steeds gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)