Kierkels, Wilhelmus


Jezus + Maria + Joseph + Barbara

Ter vrome nagedachtenis aan het zalig afsterven
van

WILHELMUS KIERKELS

echtgenoot van
Maria Catharina Cuypers. Geboren te Heijthuijsen den 1 Juni 1873, overleed hij na een kortstondige ziekte te Leveroy den 3 October 1944, gesterkt en geheiligd door de H. Sacramenten der Stervenden.

Als zorgzame vader van een groot gezin heeft de overledene door veel arbeid en gebed zijn levensjaren vruchtbaar gemaakt en geheiligd. Met een dankbare liefde en groote zorg werd hij door echtgenoote en kinderen omringd; zij wisten hoeveel zij aan hem te danken hadden. Daarom is zijn vrij onverwachts heengaan een harde slag, die des te pijnlijker is, omdat de meeste van zijn kinderen door de oorlogsomstandigheden werden verhinderd hun beminden vader nog een laatste maal te zien. Dierbare echtgenoote en kinderen, wilt niet treuren zooals zij die geen hoop hebben. Ik dank U voor Uwe teedere zorgen; blijft zóó leven dat wij elkaar toch zeker in den hemel zullen terugzien. GEBED. Neig, Heer Uw oor naar onze gebeden, waar-door wij Uw barmhartigheid ootmoedig afsmeken dat Gij de ziel van Uw dienaar Wilhelmus, aan welke Gij bevolen hebt uit deze wereld :e scheiden, in het verblijf van vrede en licht moogt stellen en haar deelgenoot wilt maken van Uw Heiligen. Door Christus onzen Heer. Amen. Mijn Jezus Barmhartigheid.