Alofs, Henriëtte


Categories :

JEZUS – MARIA – JOZEF

Gedenkt in Uwe gebeden en vooral in het H. Misoffer cde ziel van zaliger

Henriëtte Maria Hubertina ALOFS

geboren te Leveroy 16 October 1913,

overleed zij In het St. Jans Ziekenhuis te Weert 2 April 1944 voorzier van de Heilige Sacramenten der stervenden en werd 5 April d.a.v. te Stramproy onder het gebed der H. Kerk ter aarde besteld.

Degenen die haar kenden, weten, dat zij was eenvoudig in haar levenswandel en als een andere Martha steeds tot helpen bereid, overal waar men haar steun noodig had ; daardoor deed zij veel goed vooral aan hare familieleden. Gelijk echter goud en zilver door het vuur, zoo werd zij door God beproefd door het lijden. Haar ziekbed was kort maar zeer hevig. Met voorbeeldig geduld en vol overgave aan God ’s H. Wil heeft zij haar lijden en haar nog jeugdig leven aan God gegeven. Groot is de zegen, die zij door haar blijmoedig offeren voor haar omgeving van God heeft verkregen, oneindig groot de belooning, die haar deel zal zijn. Weest dan getroost, gij allen die mij bemint : ik heb de aarde verlaten voor het rijk der hemelen. hebt dank voor de goede zorgen aan mij besteed ; van uit den hemel hoop ik U alles te vergelden tot dat wij daar elkander wederzien. Mijn Jezus, barmhartigheid! Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. K 1450