Peter Kiggen


JEZUS + MARIA + JOSEF.
GEDENK IN UW GEBEDEN EN VOORAL IN HET HEILIG MISOFFER DE ZIEL VAN ZALIGER

PETER HUBERTUS KIGGEN

Echtgenoot van
Anna Maria Veugelers.

Hij werd geboren te Heijthuijsen 25 Juni 1858 en overleed na een geduldig verdragen ziekte, te Leveroij 4 Februari 1944, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden.

„Zalig de dooden, die in den Heer sterven want — zoo zegt de H. Geest — van nu af zullen zij uitrusten van hun arbeid en hun werken volgen hen”. Boek der Openb. 14, 13.
De dierbare overledene was een man van groot geloof en stipte plichtsbetrachting, daarom zal zijn gedachtenis in eere blijven. Met het volste recht mogen wij van hem getuigen : Hij heeft zijn brood niet in ledigheid gegeten. Mijne dierbare echtgenoot, kinderen en familieleden, ik dank U voor Uwe goede zorgen. Volgt mijn voorbeeld na opdat ge eens met dezelfde gerustheid en overgave als ik de dood tegemoet kunt zien.

Heer, geef hem de eeuwige rust en het eeuwige licht verlichte hem, dat hij ritste in vrede. Amen.
Mijn Jezus, Barmhartigheid.

Tags: