Geraeds, Peter


Categories :

JEZUS + MARIA + JOSEF.
Bid voor de ziel van zaliger

PETER JOANNES GERAEDS

Echtgenoot van
HELENA ROOST.

Geboren te Leveroij 13 December 1883 en aldaar plotseling doch niet onvoorbereid, overleden 23 September 1943, nog onder voor-waarde voorzien van het H. Oliesel.

De overledene was een braaf mensch in wien geen bedrog werd gevonden. Een goede vader en echtgenoot. Geen man van veel woorden en ophef maar ’n man die in stille eenvoud en rechtschapenheid zijn dagelijksche plicht vervulde. Wanneer het hem eenigzins mogelijk was woonde hij iederen dag het H. Misoffer bij; daarin was hij voor velen een voorbeeld.
Zijn dood kwam onverwacht maar zijn deugdzaam leven is een waarborg dat hij de belooning van den goeden God reeds heeft ontvangen.
Mijn dierbare echtgenoote, kinderen en familie volgt mijn voorbeeld na en leeft iederen dag zóó, dat de dood — op welk uur hij ook moge komen — U altijd klaar vindt.
Bidt voor mij, eens zullen wij weer met elkander vereenigd worden bij God.
Mijn Jezus, Barmhartigheid.