Diversen: toneel, muziek, ongeval en distributie


Katholieke Actie. — In de propagandisten groep van de mannelijke Katholieke Actie is eenige wijziging aangebracht. Zii omvat thans de navolgende personen: Pierre Frencken, Lamb Hermans Jan Hermans, Jos Hermans, Leo Ketelaars, Math Timmermans.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door dhr. Math. Timmermans terwijl dhr Lamb  Hermans de functie van Secretaris op zich’ heeft genomen

Voor de vrouwelijke Katholieke Actie treden in onze parochie als propagandisten op de dames Emilia Hermans Josephine Kessels Maria Ge: een. Lies van Ooi, Dora Raemakers. Lena Verlaeck. Voorzitster van deze propagandistische actiegroep Is mej. Emilia Hermans, secretaresse mej. Lena Vérlaek.

Muziek- en Tooneeluitvoering.
De fanafare „Concordia” uit. Leveroy heeft Zondag een muzlek-, en tooneeluitvoering gegeven in de zaal van dhr. Quix te Kelpen in samenwerking met de zangvereeniging .,St, Cecilia” aldaar. Het geheel was voor de bezoekers een genotvolle avond, 3–4 uur nam.

Tooneel Katholieke Actie.
Teneinde den godsdienstcursus, die in onze parochie vanwege de Katholieke Actie gegeven wordt, nog aantrekkelijker te maken, heeft het bestuur van de Katholieke Actie besloten bij gelegenheid van de lessen kleine tooneelstukjes te doen opvoeren. Voor de eerste maal zal zulks geschieden op Dinsdag 30 December a.s en wei met de opvoering van het spel in één bedrijf: „Ja Mijnheer, ter liefde Gods” naar het Fransch va Henri Brochet door P. Plechelmus M. Cap De leden van de Kath. Actie zullen deze geste van het bestuur ongetwijfeld zeer op prijs stellen.

Ongeval.
De landbouwer M. C. Verwondde zijn linkerhand zoodanig in glasscherven, dat medische hulp moest worden ingeroepen. Het bleek, dat er spieren gewond waren.

Distributie
De inwoners van Leveroy worden er aan herinnerd, dat de uitreiking van nieuwe bonkaarten en bonboekjes zal plaats hebben op Dinsdag 23 December 1941 ten huize van dbr. B. Kessels van 2-4 uur, voor Wijk I even huisnummers van 2-3 uur nam:, voor Wijk I oneven- huisnummers van

Limburgse koerier 6 dec. 1941