Seuren – Gommers, Maria


Categories :
Seuren-GommersMaria1941 Seuren-GommersMaria1941vk

JEZUS – MARIA – JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

MARIA CATHARINA LUCIA GOMMERS

weduwe van

Joannes Seuren

De dierbare overledene werd geboren te Nederweert 13 December 1861 en overleed zacht en kalm, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden te Leveroij 1 juli 1941.

Zalig de mensch die God vreest; zalig daarom onze dierbare overledene, die onwankelbaar volhardde in de vreeze Gods en van kindsbeen af steeds zijn geboden onderhield.
Dierbare kinderen, ik ben niet meer in Uw midden. Gedenkt dat Gocl vlij tot zich geroepen heeft. In den hemel zal ik U indachtig zijn zooals ik U liefhad op aarde. Troost U dus in den Heer, blijft eensgezind onder elkander, vergeet nooit Uwen God en denkt in Uw gebeden aan Uw teedere moeder,
GEBED. Wij smeeken U Heer, ontferm U overeenkomstig Uw goedheid over de ziel van Uw dienares Maria Catharina, en wil haar deelachtig maken aan de eeuwige verlossing, door Jezus Christus onzen Heer. Barmhartige Heer Jezus. geef haar de eeuwige rust.
Mijn Jezus, ik geloof in U ; mijn Jezus, ik hoop op U; mijn  Jezus. ik bemin U.

——————————————————-
Typ. v. Deursen