pastoor penders 40 jaar pastoor (Kapelaan Leveroy van 1900-1903)

kapelaan penders

Veertig jaar priester. Kapelaan Penders
Bron: limburger koerier 30-03-1940

Beloken Paschen is het 40 jaar geleden, dat de Z. E. Heer H. M. J. N. H. Penders, pastoor te Berg en Terblijt, uit de handen vian Mgr. Drehmans de H. Priesterwijding ontving. De jubilaris werd geboren in 1875 in ’t Limburgsche dorpje Geulle. Na volbrachte studiën aan ’t Bissch. College te Roermond en te Rolduc werd hij 31 Mei 1900 tot priester gewijd.

Spoedig daarna volgde zijn benoeming tot kapelaan te Leveroy. Niet lang heeft men hier van zijn juegdigen priesterijver kunnen profiteeren, daar hij in 1903 benoemd werd tot kapelaan te Ulestraten. Ook hier is hij slechts twee jaar werkzaam geweest, want in 1905 werd hij kapelaan in Stem, waar hij 15 jaar-jong-de-geestelijke leider en bezieler van verschillende kerkelijke en buitenkerkelijke vereenigingen geweest is. Hier ls hij o.a. de oprichter en vurige propagandist der drankbestrijding. — In 1920 volgde dan zijn promotie tot pastoor te Heugem. Spoedig had hij hier de sympathie van de inwoners verworven en door den vertrouwelijken omgang voelde hij ook aldra hun behoeften.

kapelaan penders– Op zijn initiatief werd dan ook overgegaan tot oprichting van een plaatselijke afdeeling van den Boerenbond, waarvoor men thans oud-pastoor Penders nog zeer dankbaar is. Ook het kerkelijk zangkoor had in zijn nieuwe parochie ziin volle aandacht. Een flinke ledengroei en knapenkoor bewerkten ‘n ongekenden bloei. De bekende harmonie van Heugem was verzekerd van zijri steun. Veel, zeer veel heeft pastoor Penders in Heugem tot stand gebracht. Geen wonder, dat hij op ’t oogenblik nog de volle sympathie van de inwoners, zijn oud-parochianen, geniet. Geen wonder dan ook, dat zij, naar we hoorden, a.s. Zondag allen hun H. Communie voor hun oud-pastoor zullen opdragen en ’n vurig gebed zullen storten voor hem, aan wien ze zooveel verschuldigd zijn en zich ook bij het verdere gedeelte van den voor hun oud-pastoor zoo gedenkwaardigen dag niet onbetuigd zullen laten. In 1927 werd hij benoemd tot pastoor te Berg en Terblijt, waar hem de zware taak wachtte: het bouwen van de nieuwe kerk.

Met onvermoeibaren ijver toog hij aan het werk. Dank het ijverig werken van den nieuwen pastoor, dank mede den offerzin van zijn parochianen kon reeds in 1932 met den bouw der nieuwe kerk begonnen worden. En reeds met Paschen
1933 kon dit in alle opzichten fraaie en monumentale godsgebouw, dat als een lichtbaken op de hoogte troont en dat, uit welke richting men de parochie ook nadert, Van de verre verte de aandacht trekt en boeit, in gebruik worden genomen. Paasch-Maandag werd in processie naar de nieuwe kerk getrokken om de eerste plechtige Hoogmis op te dragen.

Steeds bleef zijn grootste zong de verfraaiing van dit prachtige Godshuis. Priesterkoor en Maria-kapel kregen in
1939 prachtige gebrandschilderde ramen. Dezer dagen volgde de keurige bekleeding der tabernakeldeuren, voorstellend: de Boodschap aan Maria. Zoo ook wilde hij thans bij zijn feest niets voor zichzelf, maar vroeg een cadeau voor de nieuwe kerk. Spontaan boden hem de geloovigen aan de centrale verwarming. Ondanks de vele en groote zorgen, die ongetwijfeld verbonden zijn aan en samengaan met het bouwen van ’n nieuwe kerk en ondanks de groote financieele zorgen, die ook thans nog op zijn niet meer jonge schouders drukken, was en is hij nog steeds de geestelijke leider van verschillende kerkelijke en sociale vereenigingen. De jeugd, de toekomst der parochie, trok allereerst zijn aandacht.
Onder zijn leiding werden dan ook de verschillende jeugdvereenigingen opgericht. Het Groene Kruis kwam er op zijn initiatief en ondervond zijn volle sympathie en steun. Zoo werd verleden jaar nog een prachtig gebouw hiervoor aangekocht. De parochianen van Berg en Terblijt zullen hun jubileerenden herder dan ook a.s. Zondag 31 Maart gaan huldigen. Een comité, samengesteld uit de besturen van de kerkelijke en buitenkerkelijke vereenigingen, heeft de voorbereidingen getroffen. De verschillende jonkheden zijn intusschen reeds druk bezig ’n passende versiering aan te brengen, ’s Morgens zulen de parochianen hun H. Communie opdragen voor hun pastoor uit dankbaarhied voor de afgeloopen 12 jaren 

Categories :